OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Praćenje


Odbor za praćenje 2021.-2027.

Odbor za praćenje 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: OzP) Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: PULJP) stalno je tijelo uspostavljeno s ciljem praćenja napretka u provedbi PULJP-a i u ostvarenju njegovih specifičnih ciljeva, uzimajući u obzir financijske podatke, podatke o ostvarenom doprinosu zajedničkim pokazateljima ostvarenja i rezultata te pokazateljima ostvarenja i rezultata specifičnim za PULJP, zajedno s napretkom u ostvarenju postavljenih kvantificiranih ciljnih vrijednosti.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo za PULJP osniva OzP, predsjeda radom istoga te je odgovorno za provedbu svih povezanih aktivnosti.

OzP se sastoji od predstavnika tijela sustava upravljanja i kontrola, regionalnih, lokalnih, gradskih i drugih javnih tijela, gospodarskih i socijalnih partnera, predstavnika civilnoga društva te predstavnika istraživačkih organizacija i sveučilišta. Predstavnici tijela zastupljenih u OzP-u imenuju njegove članove/-ice i po jednog zamjenika/-icu. Organizacijsku podršku radu OzP-a pruža Tajništvo OzP-a uspostavljeno u okviru Upravljačkog tijela.

Na zahtjev Predsjedavajuće osobe ili najmanje jedne trećine svih članova/-ica, u radu OzP-a u savjetodavnoj ulozi mogu sudjelovati vanjski/-e stručnjaci/-kinje, ako postoji potreba za njihovim stručnim doprinosom.

Sjednice OzP-a održavaju se barem dva puta godišnje, a na njima treba biti nazočno više od polovice članova/-ica ili njihovih zamjenika/-ica kako bi se postigao kvorum potreban za donošenje odluka.

Popis članstva OzP 2021.-2027.


Prijenos podataka

Upravljačko tijelo na temelju predloška utvrđenog u Prilogu VII Uredbe (EU) 2021/1060 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. svake godine do 31. siječnja, 30. travnja, 31. srpnja, 30. rujna i 30. studenoga elektroničkim putem Komisiji dostavlja sve kumulativne financijske podatke za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Podaci o vrijednostima pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata za odabrane operacije i vrijednosti postignute operacijama te podaci o financijskim instrumentima, dostavljaju se elektroničkim putem dva puta godišnje do 31. siječnja i 31. srpnja. Za prioritet 7. Materijalna deprivacija, specifični cilj m. Suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost, podaci se prenose na godišnjoj razini do 31. siječnja.


Metodologija za uspostavu okvira uspješnosti

Upravljačko tijelo (dalje u tekstu UT) za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (dalje u tekstu PULJP 2021.-2027.) raspisuje metodologiju odabira pokazatelja koji čine okvir uspješnosti, sukladno članku 17. Uredbe (EU) 2021/1060 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. (dalje u tekstu UZO) u dokumentu Metodologija za uspostavu okvira uspješnosti.

Sadržaj metodologije okvira uspješnosti uključuje:
(a) kriterije koje država članica primjenjuje za odabir pokazatelja;
(b) upotrijebljene podatke ili dokaze, jamstvo kvalitete podataka i metodu izračuna;
(c) čimbenike koji mogu utjecati na ostvarenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te način na koji su uzeti u obzir.

Alat koji se koristi za detaljnu razradu pojedinog pokazatelja na razini svakog specifičnog cilja (dalje u tekstu s.c.) programiranoga u okviru PULJP 2021.-2027. je obrazac Kartice pokazatelja (eng. Indicator fiche – dalje u tekstu: IF obrazac). IF obrazac razrađen je za svaki zajednički pokazatelj naveden u UREDBI (EU) 2021/1057 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. (dalje u tekstu ESF+ Uredba) u okviru dokumenta ESF+ Alati za zajedničke pokazatelje (eng. Common indicators toolbox), dok je obveza države članice razraditi IF obrazac za svaki zajednički pokazatelj za koji se postavlja cilj u Programu i svaki specifični (s ciljem i bez).

Prilikom izrade pojedinog IF obrasca uzimaju se u obzir planirane aktivnosti pojedinog s.c., planirani obuhvat istih, predviđene ciljane skupine i prihvatljivi Korisnici (nositelji projekta), što sve ima utjecaj na sadržaj IF obrasca. Također, detaljno se dokumentiraju korišteni podaci i izvori, metoda izračuna te čimbenici koji mogu utjecati na ostvarenje zadanih ciljeva, dostupni u vrijeme programiranja.

Svrha navedenog dokumenta je uspostava kvalitetnog sustava praćenja, a koji između ostaloga omogućava generiranje podataka koji služe kao podloga za praćenje učinaka Programa i provedbu evaluacija.


Odbor za praćenje 2014.-2020.