OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Institucije nadležne za provedbu ESF+


Struktura upravljanja i kontrole korištenja


Ministarstvo
financija
(MFIN)

Tijelo nadležno za računovodstvenu funkciju je tijelo državne uprave nadležno za poslove financija te plaćanja, povrate i ovjeravanje sredstava, koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima, postupanje u području državnih potpora te osiguranje komplementarnosti i dosljednosti ulaganja s reformama i ulaganjima iz okvira europskog semestra i Mehanizma za oporavak i otpornost. Za poslove financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije odgovoran je Nacionalni fond smješten unutar Državne riznice.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP)

Upravljačko tijelo nadležno za poslove upravljanja i provedbe Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Poslovi Upravljačkog tijela uključuju programiranje programa, uspostavu i kontrolu rada sustava upravljanja i kontrola, financijsko planiranje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata, suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu programa i obavljanje poslova vezanih uz sudjelovanje u radnim tijelima Europske komisije. Pojedine poslove moguće je delegirati i drugim tijelima državne uprave/javne vlasti odnosno Posredničkim tijelima razine 1 i Posredničkim tijelima razine 2.
Uprava za programe i projekte Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP)
Posredničko tijelo razine 1 nadležno za pripremu poziva i odabir operacija unutar prioriteta inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja, socijalno uključivanje, zapošljavanje mladih, socijalne inovacije i materijalne deprivacije.

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA)

Tijelo za reviziju provedbe programa Europske unije zaduženo za izradu godišnjih izvješća i revizijskih mišljenja o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj vodeći računa o zakonitosti provedbe računovodstvenih evidencija i financijskih transakcija. Redovito izvještava Europsku komisiju istovremeno štiteći financijske interese Republike Hrvatske i Europske unije.

Posrednička tijela razine 1


Ministarstvo
znanosti i obrazovanja
(MZO)

Posredničko tijelo razine 1 nadležno za pripremu poziva i odabir operacija u okviru prioriteta “Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ i „Zapošljavanje mladih“. Ulaganje sredstava u cilju veće kvalitete, uključivosti i djelotvornosti sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihove relevantnosti za tržište rada; promicanja jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju; promicanja cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve. Detaljni pregled aktivnosti https://mzo.gov.hr/.

Ured za udruge
Vlade Republike Hrvatske
(UZUVRH)

Posredničko tijelo razine 1 nadležno za pripremu poziva i odabir operacija za pojedine ciljeve iz prioritetne osi “Socijalno uključivanje“ , „Zapošljavanje mladih“ i „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“. Ulaganje sredstava u cilju promicanja jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju; poticanja aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju; promicanja socioekonomske integracije državljana trećih zemalja, uključujući migrante; poboljšanja jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama (stanovanje, socijalna zaštita, zdravstvena skrb); većeg pristupa zaposlenju i aktivacijske mjere za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade.

Ministarstvo
zdravstva
(MIZ)

Posredničko tijelo razine 1 nadležno za pripremu poziva i odabir operacija iz prioritetne osi “Zdravstvo“. Ulaganje sredstava u cilju poboljšanja jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama.

Ministarstvo
kulture i medija
(MKM)

Posredničko tijelo razine 1 nadležno za pripremu poziva i odabir operacija iz prioritetne osi “Socijalno uključivanje“. Ulaganje sredstava u cilju poticanja aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju.

Ministarstvo
turizma i sporta
(MINTS)

Posredničko tijelo razine 1 nadležno za pripremu poziva i odabir operacija iz prioritetne osi “Socijalno uključivanje“. Ulaganje sredstava u cilju poticanja aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju.

Posrednička tijela razine 2


Hrvatski zavod za zapošljavanje
(HZZ)

Posredničko tijelo razine 2 nadležno za provedbu odabranih operacija iz svih Prioritetnih osi odnosno Prioritetne osi „Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja“, „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, „Socijalno uključivanje“, „Zdravstvo“, „Zapošljavanje mladih“, „Socijalne inovacije“ i „Materijalna deprivacija“.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)

Posredničko tijelo razine 2 nadležno za provedbu odabranih operacija iz Prioritetne osi „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ i „Zapošljavanje mladih“.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(NZRCD)

Posredničko tijelo razine 2 nadležno za provedbu odabranih operacija za pojedine specifične ciljeve iz Prioritetne osi „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, „Socijalno uključivanje“ i „Zapošljavanje mladih“.