OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Strateške operacije

Operacije od strateške važnosti

Operacija od strateške važnosti znači operacija koja znatno doprinosi ostvarenju ciljeva programa i koja podliježe posebnim mjerama praćenja i komunikacije. Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. definira slijedeće operacije od strateške važnosti:

 

  • Mjere aktivne politike zapošljavanja, vremenski raspored provedbe: 2022.-2028.

Nastavak provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja s posebnim naglaskom na skupine koje su ranjive na tržištu rada (potpore za zapošljavanje, pripravništvo i samozapošljavanje);

Provođenje mjere za zapošljavanje i kreiranje novih radnih mjesta;

Obrazovne mjere koje imaju za cilj povećanje stope cjeloživotnog obrazovanja odraslih;

Uvođenje sustava vaučera (usavršavanje zaposlenih osoba, te osposobljavanje i obrazovanja nezaposlenih osoba);

Ulaganje u jačanje sektora društvenog poduzetništva;

Aktivacija žena na tržištu rada kroz lokalno usmjerene projekte.

Radi uključivanja mladih na tržište rada iz ESF+ će se financirati i implementacija ALMA inicijative. Cilj ove inicijative je pomoći mladim ljudima u dobi od 18 do 30 godina da pronađu put prema tržištu rada. Riječ je o prekograničnom programu mobilnosti koji će promijeniti živote mladih u nepovoljnom položaju koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih.

 

  • Zajmovi za mikro i male poduzetnike te društvene poduzetnike, vremenski raspored provedbe: 2023.- 2028.

Doprinos zapošljavanju pripadnika ranjivih skupina i otvaranju novih radnih mjesta poticat će se provedbom financijskih instrumenata (FI) kojima će se financirati održavanje/proširenje mikro i malih poduzeća.

Financijski instrument će se koristiti za poticanje ulaganja putem mikro-zajmova, odnosno kombinacije mikro-zajmova i bespovratnih sredstava u projekte mikro i malih poduzetnika te poduzetnika koji posluju sukladno društveno-poduzetničkim principima. Ulaganja u socijalno inovativne oblike poslovanja, koristeći mogućnosti njihove kombinacije s bespovratnim sredstvima za financiranje projekata subjekata koji posluju sukladno društveno-poduzetničkim principima (s naglaskom na aktivnosti razvoja novih modela, proizvoda i/ili usluga i skaliranje postojećih socijalnih inovacija te aktivnosti umrežavanja).

Ex ante procjena potpore putem financijskih instrumenata pripremljena je u ožujku 2023. godine.

 

  • Podrška školama u provedbi cjelodnevne škole, vremenski raspored provedbe: 2024.-2028.

S ciljem poboljšanja odgojno obrazovnih ishoda učenika unaprijedit će se kvaliteta, učinkovitost, efikasnost i pravednost sustava osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja. Prelaskom na sustav cjelodnevne škole (CDŠ) obogaćuje se i produljuje školski dan unaprjeđujući sustav poučavanja i učenja, profesionalni razvoj i otvarajući kreativni prostor odgojno-obrazovnim radnicima. Provedbom CDŠ utjecat će se na smanjenja razlika u učeničkim postignućima uvjetovanim društvenim i obiteljskim faktorima, te smanjiti zaostajanje u standardiziranim međunarodnim mjerenjima postignuća učenika. Praćenje i vrednovanje stečenih iskustava i ishoda programa, predstavljat će empirijsku osnovu za prilagodbe /unapređenja, te punu implementaciju. Osigurat će se kontinuirana podrška optimizaciji i implementaciji CDŠ, kao i podrška školama.

Komplementarno, uz ESF+, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, podržat će se ulaganje u potrebne infrastrukturne prilagodbe i opremu povezanu s uvođenjem modela cjelodnevne škole, uključujući usklađivanje sa zelenom i digitalnom tranzicijom.

Sustav cjelodnevne škole treba omogućiti učenicima veću dostupnost izvanškolskih aktivnosti i pomoći u učenju.

 

  • Zaželi – prevencija institucionalizacije, vremenski raspored provedbe: 2023.-2028.

Poticanje širenja socijalnih usluga vodeći računa o lokalnim potrebama te dugotrajna podrška starijim i nemoćnim osobama u samostalnom životu kroz program Zaželi.

Kako bi se adresirao rizik od daljnjeg socijalnog isključivanja starijih i nemoćnih osoba te im se omogućila svakodnevna pomoć i podrška, provodit će se program Zaželi kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije. Socijalne usluge pomoći u kući nisu ravnomjerno dostupne na cijelom teritoriju Hrvatske, a zbog manjka provoditelja, dostupnih sredstava i visoko postavljenih kriterija za korisnike obuhvaćaju uzak krug korisnika. Zaželi program će biti dio provedbe strateškog okvira za dugotrajnu skrb kao i dio okvira provedbe županijskih socijalnih planova, koji će pridonijeti poboljšanju ponude za socijalnim uslugama. Komplementarnost i održivost intervencija će se osigurati kroz dugoročno planiranje. Program Zaželi osigurat će širem krugu starijih i nemoćnih osoba dobivanje usluge koja im omogućava samostalan život i smanjenje rizika od institucionalizacije. Podrška starijim i/ili nemoćnim osobama će uključivati i partnerstvo s lokalnim socijalnim službama. Kako bi se osigurala kvaliteta usluge, propisat će se standardi i definirat će se jasni kriteriji za ciljane skupine. Osigurat će se jasan karijerni put za trajno zapošljavanje pružatelja usluga u sustav socijalne skrbi. Kod zapošljavanja u sustavu socijalne skrbi ciljat će se osobe s radnim iskustvom u pružanju socijalnih usluga koje su bile financirane iz ESF+.

 

Video, provedba Programa Zaželi na području SMŠ

Video, provedba Programa Zaželi u razdoblju od 2014. do 2020. godine 

 

VIZUALNI IDENTITET POZIVA “ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE”

Upravljačko tijelo redizajniralo je vizualni identitet Poziva “Zaželi”. Svim korisnicima koji na svojim materijalima, uz amblem EU, žele istaknuti logotip Zaželi te logotip ESF+, na raspolaganju su:

1. Grafička knjiga standarda

2. Vizualni identitet Poziva

Primjenjivost logotipa putem tiskanih i digitalnih medija dozvoljeno je koristiti isključivo na način opisan u Knjizi standarda.