OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Evaluacijske aktivnosti

 


Evaluacijska upravljačka skupina 2021.-2027.  

U skladu s člankom 5. stavak 25. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“ u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (dalje u tekstu: PULJP), Upravljačko tijelo je osnovalo Evaluacijsku upravljačku skupinu (dalje u tekstu: EUS). 

Slijedeći smjernice Europske komisije i primjere dobre prakse iz programskog razdoblja 2014.-2020., EUS je uspostavljen u svrhu daljnjeg jačanja neovisnosti i osiguravanja kvalitete provođenja postupaka vrednovanja u okviru PULJP-a. 

EUS predlaže i razmatra planove evaluacije u okviru Plana vrednovanja s posebnim naglaskom na razradu evaluacijskih pitanja, razmatra i predlaže istraživačku metodologiju, nadzire postupke vrednovanja, osnažuje neovisnost evaluatora, doprinosi kvaliteti evaluacijskih izvješća te doprinosi prikladnom korištenju rezultata vrednovanja i širenju evaluacijske kulture. 

Članovi/ce EUS-a su predstavnici/e tijela uključenih u sustav upravljanja i kontrole ESF+, predstavnici/e Koordinacijskog tijela i drugih tijela uključenih u provedbu fondova EU, predstavnici/e institucija/saveza/udruga sa specifičnim interesima za vrednovanja PULJP-a, predstavnici/e organizacija civilnoga društva (područja: djeca i mladi, nezaposleni, socijalna i zdravstvena skrb), predstavnici/e pravobraniteljskih institucija te znanstvenici/e i istraživači/ce s relevantnim područjima interesa. 

 

Popis članstva EUS-a 2021.-2027.      

Poslovnik o radu EUS-a 2021.-2027.      

 


Plan vrednovanja Programa Učinkoviti ljudski potencijali  2021.-2027.  

Plan vrednovanja (dalje u tekstu: Plan) izrađuje Upravljačko tijelo PULJP-a 2021.-2027., u suradnji s ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESF+ te uz potporu Evaluacijske upravljačke skupine PULJP-a.  

Cilj Plana je utvrditi okvir za pravovremeno planiranje vrednovanja, mehanizme koordinacije, kao i osigurati visoku razinu kvalitete provedbe evaluacija u svrhu učinkovite primjene rezultata i preporuka.  

Plan predstavlja ključni dokument za definiranje evaluacijskih prioriteta i rasporeda evaluacijskih aktivnosti kao i usmjeravanje relevantnih dionika kroz okvir planiranja i provedbe evaluacija. 

Plan također ima sljedeće zadaće: 

  • stvara zajedničko razumijevanje svrhe(a) od strane korisnika evaluacijskih rezultata, 
  • potiče transparentnost programa, 
  • pomaže u određivanju prioriteta tema i evaluacijskih pitanja, u skladu s utvrđenim potrebama provedbe evaluacija, 
  • podržava ranu identifikaciju podataka potrebnih za provedbu planiranih evaluacija, 
  • pomaže u osmišljavanju realnog vremenskog okvira za evaluacije, u skladu s potrebama za informacijama za podršku u odlučivanju, 
  • povezuje više evaluacijskih aktivnosti, 
  • podržava izgradnju evaluacijskih kapaciteta među administrativnim službenicima, tržišnim partnerima i dionicima, 
  • predstavlja višegodišnji sveobuhvatni dokument s pregledom najvažnijih aktivnosti, od uključivanja dionika do diseminacije i korištenja rezultata, 
  • promiče dobre prakse u vrednovanju. 

Plan, kao i sve njegove izmjene, dostavljaju se na komentiranje članovima/icama EUS-a te na odobrenje Odboru za praćenje PULJP-a sukladno članku 44. stavak 6. Uredbe (EU) 2021/1060.  

Plan vrednovanja PULJP-a 2021.-2027. verzija 1.0 usvojen je u listopadu 2023. godine od strane Odbora za praćenje PULJP-a 2021.-2027.

Usvajanje je provedeno pisanim postupkom odlučivanja, sukladno članku 10. stavku 8. Poslovnika Odbora za praćenje predmetnog programa.

Plan vrednovanja Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.


Evaluacije 

Sukladno Uredbi (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća, država članica ili upravljačko tijelo provodi evaluacije programa u vezi s jednim ili više sljedećih kriterija: djelotvornošću, učinkovitošću, relevantnošću, usklađenošću i dodanom vrijednošću Unije, s ciljem poboljšanja kvalitete izrade i provedbe programa.  

Evaluacije se mogu temeljiti i na drugim relevantnim kriterijima, kao što su uključivost, nediskriminacija i vidljivost. 

Evaluacije se povjeravaju unutarnjim ili vanjskim stručnjacima koji su funkcionalno neovisni.  

Sva završna izvješća po provedenim evaluacijama javno se objavljuju.