OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Verzija 2, veljača 2023. godine

Zagreb, Republika Hrvatska

Ovu Politiku privatnosti donijelo je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, OIB 53969486500. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je tijelo državne uprave i tijelo u sustavu Europskih fondova, te kao takvo obavlja širok opseg poslova.

Uzimajući u obzir širok opsega poslova Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, ova Politika privatnosti odnosi se na postupanje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao tijela u sustavu Europskih fondova, odnosno na postupanje Uprave za upravljanje operativnim programima Europske unije koja obavlja poslove vezane uz operativne programe poput poslova upravljanja, programiranja, kontrole i praćenja operativnih programa, te ostale bitne poslove vezane za predmetne programe.

U slučaju pitanja u odnosu na Politiku privatnosti, kao i druga pitanja u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirati Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike putem sljedećih raspoloživih kontakata:

 • putem elektroničke pošte na adresu: info@mrosp.hr ili
 • pisanim putem na adresu sjedišta Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

U svrhu potpunog razumijevanja ove Politike privatnosti, potrebno je pažljivo pročitati definicije pojmova koje se navode niže u tekstu. Radi se o pojmovima koji se spominju u ovoj Politici privatnosti, te su važni za razumijevanje informacija koje Ministarstvo pruža putem iste.

 • Politika privatnosti znači ovu Politiku privatnosti;
 • Opća uredba znači UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);
 • Uredba 1303/2013 znači UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 uključujući sve izmjene i dopune;
 • Uredba (EU) 2021/1057 znači UREDBA (EU) br. 2021/1057 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013, uključujući sve izmjene i dopune;
 • Uredba (EU) 2021/1060 znači UREDBA (EU) br. 2021/1060 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, uključujući sve izmjene i dopune;
 • obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • osobni podatci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik);
 • Ministarstvo znači Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, OIB 53969486500;
 • Uprava znači Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije koja je smještena na adresi Koranska 2, 10 000 Zagreb;
 • institucija znači bilo koje tijelo javne vlasti uključujući jedinice lokalne (regionalne) samouprave te tijela u sustavu Europskih fondova;
 • ispitanik znači pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
 • voditelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;
 • zajednički voditelji obrade znači dvoje ili više voditelja obrade koji zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka;
 • izvršitelj obrade znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
 • primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana;
 • treća strana znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;
 • privola ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
 • povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;
 • nadzorno tijelo znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica; u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska;
 • Europska unija znači međuvladina i nadnacionalna organizacija 27 europskih država kojoj su ciljevi gospodarska i politička integracija europskoga kontinenta;
 • međunarodna organizacija znači organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja.

U ovom dijelu Politike privatnosti pružit će se informacije vezane za osobe koje imaju ulogu ispitanika prilikom prijave ili provedbe projekta financiranog sredstvima Europske unije.

Ispitanici u ovom postupku mogu biti nositelji projekta (korisnici), odgovorne osobe nositelja projekta, kontakt osobe nositelja projekta, osobe na projektu, sudionici na projektu, zastupnici (roditelji / skrbnici / drugi zakonski zastupnici) sudionika, partneri na projektu, vanjski pružatelji usluga (dobavljači) nositelja projekta, davatelji jamstva nositelju projekta, ocjenjivači projektnih prijava.

U skladu s EU Uredbama, Ministarstvo kao upravljačko tijelo u sustavu Europskih fondova ima obvezu uspostaviti programska rješenja koja služe za pohranu podataka. U svrhu izvršenja opisane obveze Ministarstvo koristi sljedeća programska rješenja: Informacijski sustav za prikupljanje mikropodataka, MIS sustav.

Napomena o zajedničkim voditeljima obrade:

Ministarstvo djeluje kao zajednički voditelj obrade s posredničkim tijelima razine 2. Posrednička tijela razine 2 su sljedeća: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Naime, temeljem primjenjivih propisa i posebnog sporazuma, dio funkcija Ministarstva delegiran je na navedena posrednička tijela razine 2 koja su također odgovorna za obradu osobnih podataka koju vrše u sklopu delegiranih funkcija. Većina delegiranih funkcija posredničkih tijela razine 2 vezana je za provedbu projekata, a što uključuje prikupljanje i obradu osobnih podataka, odnosno unos i verifikaciju osobnih podataka u gore navedena programska rješenja.

Posrednička tijela razine 2 dužna su u svojim obavijestima o obradi osobnih podataka pružiti ispitanicima sve potrebne informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka koju provode, uključujući i posebnu napomenu (poput ove) o situacijama u kojim djeluju kao zajednički voditelji obrade s Ministarstvom.

Sva prava u odnosu na obradu osobnih podataka koja se vrši u sklopu delegiranih funkcija možete ostvariti na način da se obratite Ministarstvu u skladu s uputama koje su navedene ovdje ili nadležnim posredničkim tijelima razine 2 u skladu s njihovim uputama o ostvarivanju prava. Ministarstvo i posrednička tijela razine 2 međusobno se informiraju, surađuju i pomažu kako bi udovoljili zahtjevu za ostvarenjem prava.

Dodatno, temeljem primjenjivih propisa i posebnog sporazuma, dio funkcija Ministarstva delegiran je i na posrednička tijela razine 1. Posrednička tijela razine 1 su sljedeća: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (Uprava za programe i projekte).

Načelno, u sklopu svojih ovlasti navedena posrednička tijela razine 1 ne obrađuju osobne podatke osoba koje imaju ulogu ispitanika prilikom prijave ili provedbe projekta financiranog sredstvima Europske unije, no ako je to potrebno za obavljanje određenog zadatka, imat će pristup te će moći obrađivati podatke navedenih ispitanika. U opisanoj situaciji vrijede ista pravila koja su navedena za posrednička tijela razine 2. Posrednička tijela razine 1 predmetnu će situaciju predvidjeti i o njoj obavijestiti ispitanike temeljem svojih obavijesti o obradi osobnih podataka.

Sve ostale potrebne informacije u odnosu na kategorije ispitanika moguće je pronaći niže.

Nositelji projekta (korisnici), odgovorne osobe nositelja projekta, kontakt osobe nositelja projekta, osobe na projektu, sudionici na projektu, zastupnici (roditelji / skrbnici / drugi zakonski zastupnici) sudionika, partneri na projektu, vanjski pružatelji usluga (dobavljači) nositelja projekta, davatelji jamstva nositelju projekta, ocjenjivači projektnih prijava

Ako su ispitanici nositelji projekta (korisnici), odgovorne osobe nositelja projekta, kontakt osobe nositelja projekta, osobe na projektu, sudionici na projektu, zastupnici (roditelji / skrbnici / drugi zakonski zastupnici) sudionika, partneri na projektu, vanjski pružatelji usluga (dobavljači) nositelja projekta, davatelji jamstva nositelju projekta, ocjenjivači projektnih prijava koji su podnijeli projektnu prijavu ili već provode projekt financiran sredstvima Europske unije, onda Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od ispitanika ili putem osobe koja popunjava projektnu prijavu ili je zadužena za određene aktivnosti na projektu ili putem odgovorne osobe institucije.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: npr. ime i prezime ili naziv nositelja OPG-a, obrta ili slobodne djelatnosti, OIB i slično.
 • Lokacijski podatci: npr. adresa (naziv ulice i kućni broj, poštanski broj i grad, država) i slično.
 • Kontakt podatci: npr. broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa i slično.
 • Financijski podatci: podatci vezani za projektna sredstva (iznos bespovratnih sredstava, prihvatljivi trošak, neprihvatljivi trošak, iznos naknade za usluge ili robu, iznos plaća i slično).
 • Ostali podatci: npr. ostali podatci vezani uz projektnu prijavu ili provedbu projekta (MIS kod, naziv i status ugovora i slično).

Dodatno, ako je ispitanik sudionik na projektu, onda se kao osnovne kategorije osobnih podataka obrađuju još i podatci o obrazovanju / edukacijama / treninzima (npr. završeni stupnjevi obrazovanja i slično), podatci o radnom iskustvu (npr. trajanje radnog odnosa i slično), podatci o radnom odnosu (npr. status na tržištu rada), podatci o osobnim karakteristikama / vještinama (npr. dob), te ostali podatci (podatci o stanovanju, odnosno podatci o tome je li ispitanik beskućnik ili je pogođen socijalnom isključenošću u odnosu na stanovanje, te podatci o tome nalazi li se prebivalište ili boravište u ruralnom području, datum ulaska i datum izlaska iz projekta, status sudionika nakon završetka projekta), a kao posebne kategorije podataka obrađuju se i podatci o zdravlju (npr. invaliditet), podatci o rasnom ili etničkom podrijetlu (npr. pripadnost nacionalnoj manjini, migrantski status, strano podrijetlo).

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022. / Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu otvaranja korisničkog računa u Informacijskom sustavu za prikupljanje mikropodataka. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu rješavanja podnesenih prigovora. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu provede kontrole, odnosno revizije. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu financijskog praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022. / Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu vođenja evidencije o ocjenjivačima projektnih prijava. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid u osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • Posebne kategorije osobnih podataka (podatci o zdravlju te podatci o rasnom ili etničkom podrijetlu) Ministarstvo također obrađuje u svrhu izvještavanja i praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022. / Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. U predmetnom slučaju obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa koji se temelji na pravu Europske unije i pravu Republike Hrvatske, a pritom se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju se prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika (članak 9. stavak 2. točka g Opće uredbe). Značajni javni interes predstavlja provedba Europskog socijalnog fonda, odnosno Europskog socijalnog fonda + u Republici Hrvatskoj kojim se promiču visoke stope zaposlenosti i kvaliteta radnih mjesta, unapređuje se pristup tržištu rada, podupire se geografska i profesionalna mobilnost radnika i olakšava njihova prilagodba industrijskim promjenama i promjenama u proizvodnim sustavima potrebnima za održiv razvoj, potiče se visoka razina obrazovanja i osposobljavanja za sve i podržava prijelaz mladih iz škole na posao, bori se protiv siromaštva, jača se društvena uključenost, promiče se ravnopravnost spolova, nediskriminacija i jednake mogućnosti, te se na taj način doprinosi prioritetima Europske unije u pogledu jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije.

U ovom dijelu Politike privatnosti pružit će se informacije vezane za članove Odbora za praćenje. Odbor za praćenje je stalno tijelo osnovano u svrhu praćenja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022. / Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Ako je ispitanik član Odbora za praćenje, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od ispitanika ili putem odgovorne osobe institucije.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: npr. ime, prezime.
 • Financijski podatci: npr. podatci vezani za troškove sudjelovanja na sjednici Odbora za praćenje poput troška dnevnice, prijevoza i slično.
 • Ostali podatci: npr. institucija kojoj član Odbora za praćenje pripada.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu evidentiranja prisustva na sjednicama Odbora za praćenje. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu nadoknade troškova članovima za sudjelovanje na sjednici Odbora za praćenje. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu dokazivosti da je član nepristran, odnosno da se ne nalazi u sukobu interesa u odnosu na svoje članstvo u Odboru za praćenje. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Politike privatnosti pružit će se informacije vezane za osobe koje su sudionici na edukacijama ili info radionicama koje provodi Ministarstvo.

Ako je ispitanik sudionik na edukacijama ili info radionicama, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od ispitanika.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: npr. ime, prezime.
 • Kontakt podatci: npr. broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa.
 • Ostali podatci: npr. institucija kojoj sudionik pripada.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu evidentiranja prisustva sudionika na edukaciji ili info radionici kako bi se moglo dokazati da je ista provedena. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Politike privatnosti pružit će se informacije vezane za osobe iz institucija koje su imenovane za nepravilnosti, za rizike, za pristup programskim rješenjima koja su u primjeni.

Ako je ispitanik imenovana osoba za nepravilnosti, rizike, pristup informacijskom sustavu za prikupljanje mikropodataka i pristup MIS sustavu, Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od ispitanika ili putem odgovorne osobe institucije.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: npr. ime, prezime.
 • Kontakt podatci: npr. broj telefona i / ili mobitela, adresa elektroničke pošte, broj telefaksa.
 • Ostali podatci: npr. institucija kojoj imenovana osoba pripada te razina prava koja se ostvaruje u sustavima.

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu vođenja evidencije osoba koje su zadužene za rizik. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu vođenja evidencije osoba koje su zadužene za nepravilnosti. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu vođenja evidencije osoba koje imaju pristup sustavu MIS. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu vođenja evidencije osoba koje imaju pristup informacijskom sustavu za prikupljanje mikropodataka. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

U ovom dijelu Politike privatnosti pružit će se informacije vezane za vanjske pružatelje usluga (dobavljače) Ministarstva kada je samo Ministarstvo nositelj projekta financiranog sredstvima Europske unije.

Ako je ispitanik vanjski pružatelj usluga Ministarstva, onda Ministarstvo obrađuje osobne podatke prikupljene izravno od ispitanika ili putem odgovorne osobe institucije.

Ministarstvo obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Identifikacijski podatci: npr. ime, prezime (naziv) nositelja OPG-a, obrta ili slobodne djelatnosti, ime i prezime fizičke osobe, OIB.
 • Financijski podatci: podatci vezani za projektna sredstva koja su namijenjena za usluge koje pružaju vanjski pružatelji usluga (dobavljači).
 • Ostali podatci: npr. podatci vezani uz angažman vanjskog pružatelja usluga (broj ugovora, vrsta predmeta nabave i slično).

Navedene osobne podatke Ministarstvo obrađuje u sljedeće svrhe i na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • U svrhu nadoknade troškova nastalih tijekom provedbe projektnih aktivnosti. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).
 • U svrhu ispunjavanja zakonskih dužnosti Ministarstva, odnosno poštivanja primjenjivih propisa i suradnje s nadležnim tijelima i službama. Na primjer, prilikom provedbe zakonskog nadzora postupanja Ministarstva od strane nadležnih državnih tijela, ista ostvaruju uvid u svu dokumentaciju, uključujući i uvid osobne podatke sadržane u istima. U predmetnom slučaju, obrada je nužna kako bi Ministarstvo izvršilo svoje pravne obveze (članak 6. stavak 1. točka c Opće uredbe).

Ako je ispitanik posjetitelj mrežne stranice https://esf.hr/esfplus/, Ministarstvo na mrežnoj stranici koristi kolačiće. Više informacija o kolačićima možete pronaći u Politici kolačića koja je dostupna na navedenoj mrežnoj stranici.

Ministarstvo trenutno ne koristi legitiman interes kao pravnu osnovu za obradu osobnih podataka ispitanika. Ako dođe do obrade osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao pravnoj osnovi, Ministarstvo će o istom obavijestiti ispitanike i pristupiti izmjeni ove Politike privatnosti.

U prethodno navedenom slučaju, Ministarstvo će uzeti u obzir interese, temeljna prava i slobode ispitanika, kao i razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja ispitanik ima u odnosu s Ministarstvom.

Osim navedenoga, kako bi se dokazalo postojanje legitimnog interesa, Ministarstvo će provesti analizu legitimnog interesa posebno za svaki proces obrade osobnih podataka gdje je legitiman interes definiran kao pravna osnova obrade. Analiza legitimnog interesa sastoji se od tri dijela: testa svrhovitosti, testa nužnosti i testa ravnoteže, te svi dijelovi moraju imati pozitivan ishod kako bi se legitimni interes mogao koristiti kao pravna osnova obrade osobnih podataka. Ministarstvo će na zahtjev ispitanika dozvoliti uvid u provedene analize legitimnog interesa, a koje se odnose na procese obrade osobnih podataka ispitanika koji podnosi zahtjev.

Ako je pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora, na mjestu prikupljanja osobnih podataka ispitanika, Ministarstvo će ispitanika jasno obavijestiti o tome je li pružanje osobnih podataka obvezno ili ne, te koje su moguće posljedice ako se osobni podatci ne pruže.

Trenutni procesi Ministarstva u kojima dolazi do obrade osobnih podataka ispitanika ne obuhvaćaju izradu profila ispitanika, kao ni automatizirano donošenje odluka temeljem osobnih podataka ispitanika.

U slučaju uvođenja ovakvih tehnika obrade osobnih podataka ispitanika, Ministarstvo će ispitanika adekvatno obavijestiti, kao i upozoriti na pravo da se na njega ne mora odnositi odluka donesena isključivo na automatiziranoj obradi njegovih osobnih podataka, uključujući izradu profila.

Ministarstvo prema osobnim podatcima ispitanika postupa povjerljivo te ih štiti u skladu s primjenjivim propisima (međunarodnim, europskim i nacionalnim), te najboljom važećom praksom.

Određene kategorije primatelja, kojima Ministarstvo otkriva ispitanikove osobne podatke, obrađuju osobne podatke ispitanika. U slučaju kada predmetnim primateljima Ministarstvo otkrije ispitanikove osobne podatke, vodi se računa o tome da postoji valjana pravna osnova otkrivanja te da je poslovanje primatelja ispitanikovih osobnih podataka usklađeno s Općom uredbom i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Niže se navode kategorije primatelja osobnih podataka uz kratak opis odnosa s Ministarstvom, dok se informacije o točnim nazivima svih primatelja osobnih podataka, mogu zatražiti slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte esf.info@mrosp.hr ili pisanim putem na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Izvršitelji obrade kao primatelji osobnih podataka

Primatelji ispitanikovih osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i izvršitelji obrade Ministarstva. Kada izvršitelji obrade provode obradu ispitanikovih osobnih podataka u ime Ministarstva, odabiru se oni izvršitelji obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera. Također, svaki odnos s izvršiteljem obrade u odnosu na obradu osobnih podataka uređen je posebnim ugovorom o obradi osobnih podataka.

Izvršitelji obrade koji mogu biti primatelji ispitanikovih osobnih podataka Ministarstvu pružaju usluge potrebne za svakodnevno postupanje:

 • izvršitelji obrade kao vanjski pružatelji usluga koji pružaju dodatnu operativnu podršku (IT usluge, dizajnerske usluge, usluge izrade i održavanja mrežnih stranica i slično),
 • povremeni izvršitelji obrade ovisno o potrebama Ministarstva (usluge prevođenja dokumentacije, usluge obavljanja nekih posebnih poslova poput pomoći pri evaluaciji operativnih programa i slično).

Samostalni voditelji obrade kao primatelji osobnih podataka

Primatelji ispitanikovih osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i drugi samostalni voditelji obrade. Naime, temeljem pravne obveze ili javnog interesa Ministarstva može se omogućiti obrada ispitanikovih osobnih podataka drugim samostalnim voditeljima obrade. S obzirom na ulogu samostalnih voditelja obrade, isti su dužni voditi brigu o osobnim podatcima temeljem primjenjivih propisa, vlastitih internih procedura i pravila struke.

Samostalni voditelji obrade koji mogu biti primatelji ispitanikovih osobnih podataka pružatelji su određenih vrsta usluga važnih za zakoniti rad Ministarstva ili su druga nadležna tijela kojima Ministarstvo otkriva podatke poštujući svoje pravne obveze:

 • samostalni voditelji obrade kao pružatelji usluga usklađivanja rada s primjenjivim propisima (pravno savjetovanje, revizije i slično);
 • samostalni voditelji obrade kao druga nadležna (javna) tijela u sustavu Europskih fondova.

Nadležna tijela vlasti kao primatelji osobnih podataka

Primatelji ispitanikovih osobnih podataka, između ostalog, mogu biti i druga nadležna tijela vlasti. Nadležna tijela vlasti postupaju u okviru svojih zakonskih ovlaštenja i temeljem istih mogu obrađivati ispitanikove osobne podatke.

Ministarstvo ima zakonsku obvezu otkriti ispitanikove osobne podatke nadležnim tijelima vlasti kao primateljima ispitanikovih osobnih podataka (provođenje nadzora, provođenje inspekcija, postavljanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično).

Ministarstvo kao izvršitelj obrade

Ministarstvo trenutno ni u jednoj situaciji ne obrađuje ispitanikove osobne podatke u ulozi izvršitelja obrade. U slučaju da dođe do situacije u kojoj Ministarstvo obnaša ulogu izvršitelja obrade, o istima će obavijestiti ispitanika te pristupiti izmjeni ove Politike privatnosti.

Nevezano za promjenu ove Politike privatnosti, o obradi ispitanikovih osobnih podataka kada je Ministarstvo izvršitelj obrade primarno će ispitanika obavijestiti voditelj obrade. Sve zahtjeve u odnosu na obradu ispitanikovih osobnih podataka, ispitanik je dužan uputiti voditelju obrade koji će, u slučaju da se zahtjev odnosi na obradu koju vrši Ministarstvo kao izvršitelj obrade, obavijestiti Ministarstvo o predmetnom zahtjevu.

Svi odnosi s voditeljima obrade u kojima će Ministarstvo obnašati ulogu izvršitelja obrade, bit će uređeni posebnim ugovorom o obradi osobnih podataka, a kojim će se definirati detalji obrade osobnih podataka.

Ministarstvo kao zajednički voditelj obrade

U odnosu na osobe koje imaju ulogu ispitanika prilikom prijave ili provedbe projekta financiranog sredstvima Europske unije, Ministarstvo djeluje kao zajednički voditelj obrade s posredničkim tijelima razine 2 i posredničkim tijelima razine 1.

Više informacija o tome kada Ministarstvo djeluje kao zajednički voditelj obrade navedeno je unutar naslova „ISPITANICI U POSTUPKU PRIJAVE I/ILI PROVEDBE PROJEKTA FINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE“.

U svakodnevnom postupanju Ministarstva ne dolazi do te se nastoji izbjegavati prijenos ispitanikovih osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Trećim zemljama smatraju se sve one zemlje koje nisu članice Europske unije.

Ako dođe do prijenosa ispitanikovih osobnih podataka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, Ministarstvo će ispitanika pravovremeno obavijestiti o svim pojedinostima prijenosa (uključujući i o kojim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama se radi) te relevantnim zaštitnim mjerama koje Ministarstvo koristi.

U slučaju prijenosa ispitanikovih osobnih podataka trećim zemljama, interne procedure Ministarstva predviđaju pristup od dva koraka kako bi predmetni prijenos bio dozvoljen. Prvi korak se sastoji od identificiranja pravne osnove prijenosa (uključujući privolu ispitanika ako nema druge relevantne pravne osnove), dok u drugom koraku osiguravamo dodatne mjere zaštite prijenosa, a sve u skladu s odredbama poglavlja V. Opće uredbe.

Ministarstvo u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima štiti osobne podatke, pritom uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade. Također, svaki poslovni proces Ministarstva koji uključuje obradu osobnih podataka prošao je analizu rizika i po potrebi procjenu učinka na zaštitu podataka, čime se procjenjuje rizik i ozbiljnost za prava i slobode ispitanika u odnosu na pojedinu obradu ispitanikovih osobnih podataka.

Tehničke i organizacijske mjere koje koristi Ministarstvo osiguravaju učinkovitu primjenu načela zaštite osobnih podataka, poput načela smanjenja količine podataka, načela ograničavanja svrhe, načela cjelovitosti i povjerljivosti i tako dalje.

Tehničke i organizacijske mjere koje koristi Ministarstvo dijele se u tri skupine: mjere kojima se osigurava povjerljivost, mjere kojima se osigurava integritet i mjere kojima se osigurava dostupnost osobnih podataka te otpornost sustava obrade.

Mjere kojima se osigurava povjerljivost osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, opću fizičku kontrolu pristupa, opću logičku kontrolu pristupa, posebnu kontrolu pristupa osobnim podatcima, odvajanje osobnih podataka i slično.

Mjere kojima se osigurava integritet osobnih podataka uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu u slučaju prijenosa osobnih podataka, kontrolu prilikom unosa osobnih podataka u sustave obrade i slično.

Mjere kojima se osigurava dostupnost osobnih podataka te otpornost sustava obrade uključuju, ali nisu ograničene na, kontrolu dostupnosti, otpornost naših sustava obrade, pseudonimizaciju i enkripciju kada je to moguće, periodične revizije, procjene i evaluacije postupanja u odnosu na zaštitu osobnih podataka i slično.

Razdoblja pohrane osobnih podataka mogu varirati ovisno o kategorijama osobnih podataka koje se obrađuju, svrhama, pravnim osnovama obrade osobnih podataka te primjenjivim propisima (kriteriji za izračun razdoblja pohrane osobnih podataka).

Niže se navode opći kriteriji i rokovi pohrane osobnih podataka, no rokovi mogu varirati ovisno o specifičnim situacijama obrade.

Detaljna razdoblja pohrane osobnih podataka, definirana su internim aktima i procedurama Ministarstva. Za detaljnije informacije o razdobljima pohrane osobnih podataka, moguće se obratiti Ministarstvu sa zahtjevom na sljedeću adresu elektroničke pošte: esf.info@mrosp.hr ili s pisanim zahtjevom na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Kriterij za izračun razdoblja pohrane

Uzimajući u obzir da je Ministarstvo tijelo u sustavu Europskih fondova, osim nacionalnih propisa kojima su uređena razdoblja pohrane podataka i dokumenata, Ministarstvo je vezano i europskom regulativom koja propisuje razdoblja pohrane podataka i dokumenata u odnosu na provedbu projekata financiranih sredstvima Europske unije. Europskom regulativom propisana su razdoblja pohrane dokumenata i osobnih podataka u svrhu osiguranja revizijskog traga. U slučaju razlike između razdoblja pohrane određenih nacionalnim i europskim propisima, primjenjuje se propis kojim je određeno duže razdoblje pohrane. U svakom slučaju Ministarstvo će čuvati osobne podatke u razdoblju predviđenom primjenjivim propisom te će ih izbrisati u dodatnom razdoblju od 1 (jedne) godine.

Ako Ministarstvo osobe podatke obrađuje temeljem pravne osnove izvršenja ugovora, a ne postoji primjenjivim propisima definirano obvezno razdoblje pohrane osobnih podataka, onda će Ministarstvo osobne podatke čuvati za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa te će ih izbrisati u dodatnom razdoblju od 1 (jedne) godine od dana prestanka ugovornog odnosa.

Ako Ministarstvo osobe podatke obrađuje temeljem pravne osnove legitimnog interesa, onda će osobne podatke čuvati za cijelo razdoblje postojanja legitimnog interesa te će ih izbrisati u dodatnom razdoblju od 1 (jedne) godine od prestanka postojanja legitimnog interesa.

Ako Ministarstvo osobe podatke obrađuje temeljem pravne osnove privole, onda će osobne podatke čuvati sve dok ispitanik ne povuče privolu. Kada ispitanik povuče privolu, Ministarstvo će osobne podatke izbrisati u najkraćem mogućem razdoblju. Ako je ispitanik dao privolu za određeno razdoblje, Ministarstvo će istekom predmetnog razdoblja izbrisati osobne podatke u najkraćem mogućem vremenu.

Ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo ima pravo ostvarivati niže navedena prava.

Ispitanik prava može ostvariti slanjem zahtjeva na sljedeću adresu elektroničke pošte: esf.info@mrosp.hr ili pisanim slanjem zahtjeva na sljedeću adresu: Ulica grada Vukovara 78, 10  000 Zagreb, Hrvatska.

Kako bi Ministarstvo moglo pružiti točne i potpune informacije u najkraćem mogućem roku, navedeni zahtjev mora sadržava sljedeće:

 1. Naslov elektroničke poruke ili pisanog zahtjeva: „Zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika;
 2. Nužne informacije o ispitanikovu identitetu kako bi bilo moguće pronaći osobne podatke (na primjer ime, prezime, OIB i slično);
 3. Naziv prava koje se želi ostvariti (vidjeti nazive i opise prava niže);
 4. Informacije o kanalu komunikacije (npr. adresa elektroničke pošte ili kućna adresa) u svrhu dostave odgovora.

Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava, Ministarstvo u slučaju opravdane sumnje u pogledu ispitanikova identiteta, ima pravo zatražiti pružanje dodatnih informacija koje su neophodne kako bi se utvrdio identitet ispitanika.

Na zahtjev Ministarstvo odgovara u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva. Predmetni rok će se produžiti za dodatna dva mjeseca ako se radi o više složenih zahtjeva istog ispitanika. Detaljno i na vrijeme ispitanik će biti obaviješten o produženju roka za odgovor i razlozima istog.

Sve informacije koje se pruže u odnosu na zahtjev za ostvarenjem prava, uključujući i komunikaciju s Ministarstvom, pružaju se bez naknade. No, ako Ministarstvo opetovano zaprimi neutemeljene i pretjerane zahtjeve istog ispitanika, zadržava pravo naplatiti razumnu naknadu administrativnih troškova nastalih prilikom pružanja informacija i postupanja po zahtjevu.

Kada podnošenjem zahtjeva ispitanik ostvarujete svoja prava, Ministarstvo također obrađuje ispitanikove osobne podatke kako bi moglo udovoljiti zahtjevu, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe.

Pravo na pristup informacijama – ispitanik ima pravo tražiti od Ministarstva potvrdu obrađuje li Ministarstvo ispitanikove osobne podatke, te ako ih obrađuje, pristup svojim osobnim podatcima i relevantnim informacijama u odnosu na iste. Također, Ministarstvo ispitanicima osigurava besplatnu kopiju njihovih osobnih podataka koje obrađuje, ako time negativno ne utječe na prava i slobode drugih.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo od Ministarstva ishoditi ispravak svojih netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo zatražiti dopunu svojih nepotpunih osobnih podataka, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od Ministarstva ishoditi brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 17. stavka 1. Opće uredbe. Napominjemo kako se pravo na brisanje ne može ostvariti pod određenim uvjetima definiranim u članku 17. stavku 3. Opće uredbe.

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo od Ministarstva ishoditi ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od uvjeta iz članka 18. stavka 1. Opće uredbe.

Pravo na prenosivost – ispitanik ima pravo od Ministarstva zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada osobnih podataka ispitanika temelji na privoli ili ugovoru te se obrada provodi automatiziranim putem. U skladu s člankom 20. stavkom 3. Opće uredbe, za obrade osobnih podataka koje Ministarstvo vrši prilikom obavljanja službenih ovlasti i zadaća od javnog interesa pravo na prenosivost se ne može koristiti.

Pravo na povlačenje privole – ispitanik čije osobne podatke Ministarstvo obrađuje na temelju privole kao pravne osnove, ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju privole, a prije njezina povlačenja.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, a koji se obrađuju prilikom izvršavanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanja službene ovlasti ili ako se predmetna obrada temelji na legitimnom interesu.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu – ispitanik čije osobne podatke obrađuje Ministarstvo, u svakom trenutku ima pravo na prigovor neovisnom tijelu javne vlasti za zaštitu osobnih podataka. Neovisno tijelo javne vlasti u Republici Hrvatskoj jest Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) sa sjedištem na adresi Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska. AZOP se može kontaktirati putem elektroničke pošte na adresu azop@azop.hr, pozivom na broj 00385 (0)1 4609-000 ili pisanim putem na navedenu adresu sjedišta AZOP- a. Više informacija o AZOP-u može se pronaći na njihovim mrežnim stranicama www.azop.hr.