OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Što je moguće financirati iz ESF+?


 

 

INKLUZIVNO TRŽIŠTE RADA I POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA


a) Pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve

Specifični cilj a): Veći pristup zaposlenju za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade, osobito provedbom Garancije za mlade, za dugotrajno nezaposlene te skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i za neaktivne osobe, kao i promicanjem samozapošljavanja i socijalne ekonomije. (ESO4.1.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Nastavak provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja s posebnim naglaskom na skupine koje su ranjive na tržištu rada (potpore za zapošljavanje, pripravništvo i samozapošljavanje).

Obrazovne mjere (usavršavanje zaposlenih, osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih).

Uvođenje sustava vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih.

Financijski instrumenti za mikro/mala poduzeća i društvene poduzetnike.

Ulaganje u jačanje sektora društvenog poduzetništva.

Aktivacija žena za tržište rada kroz lokalno usmjerene projekte.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Razvojne agencije
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Obrazovne ustanove
 • Trgovačka društva, zadruge (društveno poduzetništvo)
 • Organizacije civilnoga društva
 • Poduzetničke potporne institucije

 

Koje su ciljne skupine?


 • Nezaposlene osobe s posebnim naglaskom na ranjive skupine
 • Zaposlene osobe
 • Neaktivne osobe
 • Žene
 • Mikro i mala poduzeća
 • Društvena poduzeća (i pravne osobe koje žele postati društveni poduzetnici)
 • Poduzetničke potporne institucije i njihova udruženja

b) Modernizacija institucija tržišta rada

Specifični cilj b): Modernizacija institucija i usluga tržišta rada radi procjene i predviđanja potreba za vještinama te osiguravanja pravodobne i prilagođene pomoći i potpore za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, prelaske i mobilnost. (ESO4.2.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Ulaganja u digitalnu modernizaciju, te razvoj kapaciteta i usluga institucija na tržištu rada kao i daljnji razvoj Portala za praćenje tržišta rada i mapiranje vještina s ciljem predviđanja budućih potreba tržišta rada za specifičnim vještinama.

Izrada novih i revidiranje postojećih standarda zanimanja.

Stvaranje preduvjeta za mogućnost implementacije individualnih računa za učenje (IRU) temeljem iskustva provedbe sustava vaučera.

Jačanje kapaciteta socijalnih partnera i uspostava e-baze lokalnih kolektivnih ugovora.

Izrada e-alata za procjenu rizika s ciljem podrške provođenju mjera zaštite na radu malim i srednjim poslodavcima.

Eduktivne i promotivne aktivnosti o štetnosti neprijavljenog rada.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Državni inspektorat
 • Poslodavci
 • Socijalni partneri (sindikati i udruge poslodavaca)
 • Obrazovne ustanove
 • Strukovna udruženja, komore
 • Organizacije civilnoga društva

 

Koje su ciljne skupine?


 • Institucije tržišta rada te ostali dionici koji sudjeluju u kreiranju i provedbi politika vezanih uz tržište rada na nacionalnoj i lokalnoj razini (poslodavci, strukovna udruženja, komore i obrazovne ustanove)
 • Socijalni partneri

 

 

OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE


e) Unaprjeđenje sustava obrazovanja i osposobljavanja

Specifični cilj e): Veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, među ostalim vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja, radi potpore stjecanju ključnih kompetencija, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, te promicanjem uvođenja sustava dvojnog osposobljavanja i naukovanja. (ESO4.5.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Poticanje strukovnog obrazovanja – učenje temeljeno na radu.

Provedba kurikularne reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) i jačanje kompetencija nastavnika strukovnih predmeta i mentora kod poslodavaca.

Aktivnosti razvoja, unapređenja i vrednovanja strukovnih kurikuluma usklađenih s potrebama tržišta rada.

Jačanje vidljivosti atraktivnog i inovativnoga SOO-a te važnosti strukovnih vještina za razvoj gospodarstva i modernog društva provođenjem nacionalnih i regionalnih aktivnosti (povezivanje škola i poslodavaca, europska platforma centara izvrsnosti).

Uspostava Hrvatskog okvira osiguravanja kvalitete uz razvoj i implementaciju vanjskog vrednovanja ustanova.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Ustanove za strukovno obrazovanje
 • Poslodavci
 • Regionalni centri kompetentnosti
 • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Tijela državne uprave

 

Koje su ciljne skupine?


 • Ustanove za strukovno obrazovanje
 • Gospodarski subjekti koji provode programe učenja na radu
 • Zaposlenici i suradnici ustanova za strukovno obrazovanje (odgojno-obrazovni radnici, mentori kod poslodavaca)
 • Stručnjaci koji se bave razvojem i provedbom politike odgoja i obrazovanja
 • Ministarstva zadužena za obrazovanje i obrt
 • Javne pravne osobe odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika

f) Kvalitetni i uključivi sustavi obrazovanja i osposobljavanja

Specifični cilj f): Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom. (ESO4.6.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Povećanje dostupnosti, obuhvata i kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti sustava osnovnoškolskog i općeg srednjoškolskog obrazovanja.

Prelazak na sustav cjelodnevne škole uz praćenje i vrednovanje stečenih iskustava i ishoda programa.

Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama u razvoju.

Veća dostupnost izvanškolskih aktivnosti i pomoć u učenju.

Unaprjeđenje sustava profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika, razvoj digitalnih kompetencija, unaprjeđenje sustava vanjskog vrednovanja.

Podizanje kvalitete visokog obrazovanja kroz aktivnosti usklađivanja visokog obrazovanja s potrebama gospodarstva i društva, jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a među učenicima, unaprjeđenje informacijsko-komunikacijske infrastrukture.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Dječji vrtići, osnovne i srednje škole, visoka učilišta, znanstvene ustanove, ustanove za obrazovanje odraslih, centri izvrsnosti
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • AZOO, ASOO, CARNET, NCVVO
 • Hrvatska zaklada za znanost
 • Organizacije civilnoga društva

 

Koje su ciljne skupine?


 • Ustanove u sustavu obrazovanja (ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ustanove u sustavu visokog obrazovanja i dr.)
 • Djeca, učenici, studenti, polaznici
 • Zaposlenici i suradnici ustanova u sustavu obrazovanja
 • Stručnjaci koji se bave razvojem i provedbom politike odgoja i obrazovanja
 • Ministarstvo zaduženo za obrazovanje
 • Javne pravne osobe odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika
 • Organizacije civilnoga društva

g) Cjeloživotno učenje i promjene radnog mjesta

Specifični cilj g): Promicanje cjeloživotnog učenja, posebice fleksibilnih mogućnosti usavršavanja i prekvalifikacije za sve, uzimajući u obzir poduzetničke i digitalne vještine, bolje predviđanje promjena i novih potreba za vještinama na temelju potreba tržišta rada, lakša promjena radnog mjesta i promicanje profesionalne mobilnosti. (ESO4.7.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Razvoj i provođenje programa vrednovanja neformalno i informalno stečenih ishoda učenja za unapređenje vještina i kompetencija odraslih osoba.

Podrška ustanovama za obrazovanje odraslih za izradu programa vrednovanja te za vrednovanje skupova ishod učenja kao i razvoj sustava mikrokvalifikacija.

Aktivnosti usmjerene na promociju cjeloživotnog učenja uz jačanje kapaciteta andragoških djelatnika, kao i provedbu obrazovnih programa kroz sustav vaučera.

Daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere. Ulaganje u Majstorsku školu u cilju nadograđivanja i osiguranja ponude vještina u skladu s potrebama tržišta rada u majstorskim zvanjima.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Ustanove za obrazovanje odraslih
 • Visoka učilišta
 • ASOO
 • Majstorska škola
 • Tijela državne uprave

 

Koje su ciljne skupine?


 • Ustanove u sustavu obrazovanja odraslih (škole, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta i dr.)
 • Pristupnici programa vrednovanja informalno i neformalno stečenih znanja i vještina
 • Zaposlenici i suradnici ustanova u sustavu obrazovanja odraslih
 • Stručnjaci koji se bave razvojem i provedbom politike odgoja, obrazovanja
 • Ministarstva zadužena za obrazovanje i zapošljavanje
 • Javne pravne osobe odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika

 

 

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE


h) Aktivno uključivanje i zapošljivost

Specifični cilj h): Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju (ESO4.8.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Razvoj sustavne dijagnostike siromaštva kroz izradu županijskih socijalnih planova i metodologija praćenja njihove provedbe.

Osnivanje Akademije socijalne skrbi kao javne ustanove. Izrada strateškog okvira za rodnu ravnopravnost.

Osnivanje Mreža specijaliziranih servisa za rad sa žrtvama, uključujući i usluge savjetovališta.

Daljnja potpora radu Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela uz podršku za sigurne kuće.

Osposobljavanja i edukacije u cilju prevencije nejednakog postupanja, zločina iz mržnje i govora mržnje uz osiguravanje primjerenog postupanja prema žrtvama diskriminacije.

Aktivnosti koje su posebno usmjerene na djecu u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti ( izvanškolske aktivnosti i pomoć u učenju).

Aktivnosti za socijalno uključivanje ranjivih skupina koje uključuju sport i rekreaciju, turizam, kulturu, umjetnost i slično.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa aktivnog starenja i financijske pismenosti za ranjive skupine s ciljem njihovog boljeg socijalnog uključivanja.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Odgojno-obrazovne ustanove, ustanove za obrazovanje odraslih
 • Znanstvene organizacije
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Razvojne agencije
 • Pravobraniteljske institucije
 • Organizacije civilnoga društva
 • Umjetničko-kulturne organizacije, ustanove u kulturi, pravne osobe iz sustava sporta i turizma
 • Tijela državne uprave, javne ustanove
 • Strukovna udruženja
 • Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za ravnopravnost spolova
 • Agencija za elektroničke medije

 

Koje su ciljne skupine?


 • Pripadnici ranjivih skupina (djeca, mladi, starije osobe, dugotrajno nezaposlene osobe, korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, beskućnici, žrtve nasilja, osobe na postpenalnom prihvatu, skupine češće izložene riziku od diskriminacije) kao i ostali za koje se u pripremi poziva utvrdi da su nepovoljnom položaju
 • Organizacije civilnoga društva, vjerske zajednice
 • Stručnjaci i zaposlenici ustanova i organizacija koji rade s ranjivim skupinama i koji provode aktivnosti namijenjene ranjivim skupinama
 • Stručnjaci koji se bave razvojem i provedbom politike odgoja i obrazovanja
 • Klasifikatori i treneri u sportskim programima
 • Poslodavci
 • Tijela državne uprave nadležna za socijalnu politiku, ljudska prava i prava nacionalnih manjina, javnopravna tijela, vijeća nacionalnih manjina, koordinacija vijeća nacionalnih manjina, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove u kulturi

i) Integracija državljana trećih zemalja

Specifični cilj i): Promicanje socioekonomske integracije državljana trećih zemalja, uključujući migrante (ESO4.9.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Podrška dugoročnoj integraciji državljana trećih zemalja uz partnerstvo s organizacijama civilnoga društva.

Savjetovanje i edukacija s ciljem povećanja zapošljivosti i socijalnog uključivanja.

Jačanje kulturalnih kompetencija stručnjaka za usvajanje novih znanja o kulturalnim specifičnostima određenih grupa.

Neformalno učenje jezika, sportske i kreativne aktivnosti, stjecanje informatičkih vještina, financijske i građanske pismenosti.

Pomoć i podršku u ostvarivanju prava.

Senzibilizacija javnosti na svim razinama.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za dugoročnu integraciju državljana trećih zemalja.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Organizacije civilnoga društva

 

Koje su ciljne skupine?


 • Državljani trećih zemalja, tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštitom (izbjeglice)
 • Tijela državne i javne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, državni i javni službenici
 • Stručnjaci koji rade s ranjivim skupinama, volonteri
 • Organizacije civilnoga društva

j) Integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi

Specifični cilj j): Promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma (ESO4.10.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Osiguranje jednakih mogućnosti za uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja od najranije dobi, sprečavanju ispadanja iz sustava obrazovanja, povećanje završnosti srednjoškolskog i visokog obrazovanja, te jačanje za tržište rada.

Aktivnosti integracije na lokalnoj i regionalnoj razini i jačanja socijalne kohezije između većinskog i romskog stanovništva, borba protiv izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja, stereotipiziranja, antiromske retorike, govora mržnje i nasilja prema Romima, promicanje multikulturalnih vrijednosti.

Besplatna pravna pomoć pripadnicima romske nacionalne manjine.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Obrazovne ustanove/institucije, znanstvene organizacije
 • Organizacije civilnoga društva
 • Pravne osobe vjerskih organizacija
 • Vijeća, koordinacije i krovne organizacije nacionalnih manjina
 • Ured za ljudska prava i prava nacionalih manjina

 

Koje su ciljne skupine?


 • Pripadnici romske nacionalne manjine
 • Zaposlenici i dužnosnici u državnoj i javnoj upravi, predstavnici tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, stručno osoblje i ostali zaposlenici u obrazovnim, zdravstvenim i ustanovama/institucijama socijalne skrbi
 • Poslodavci, predstavnici privatnog sektora
 • Vijeća i predstavnici nacionalne manjine, članovi Povjerenstva i Radnih skupina za praćenje NPUR-a

k) Jednak pristup kvalitetnim socijalnim uslugama i uslugama zdravstvene zaštite

Specifični cilj k): Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerene na osobu, uključujući zdravstvenu skrb; modernizacija sustavâ socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, među ostalim za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi (ESO4.11.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Jačanje sustavnog okvira za socijalno uključivanje.

Unaprjeđenje i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom (organizirano stanovanje, osobni asistenti, komunikacijski posrednici i videći pratitelji).

Jačanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu i mlade (stanovanje uz podršku, stjecanje vještina i osposobljavanja potrebna za zapošljavanje, priprema za samostalan život, pružanja psihosocijalne podrške).

Izrada individualnih planova transformacije za državne domove.

Nastavak programa Zaželi kao sastavne mjere dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

Jačanje usluga usmjerenih na djecu s ciljem suzbijanja dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti, uz podršku promocije udomiteljstva.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva koje su pouzdani dugoročni partner javnim tijelima u pružanju socijalnih usluga.

Pružanje potpore centrima koji pružaju specijalizirane usluge braniteljima i drugim ranjivim skupinama.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Organizacije civilnoga društva
 • Tijela državne uprave
 • Ustanove u sustavu socijalne skrbi; pružatelji socijalnih usluga
 • Stručne komore
 • Vijeća nacionalnih manjina, vjerske zajednice
 • Ciljne skupine:
 • Pripadnici ranjivih skupina (djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca bez pratnje-strani državljani, djeca, mladi i obitelji u riziku, braniteljsko-stradalnička populacija iz Domovinskog rata te članovi njihovih obitelji, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, osobe s problemima ovisnosti, beskućnici, starije osobe, osobe oboljele od demencije) kao i ostali za koje se u pripremi poziva utvrdi da su nepovoljnom položaju, članovi obitelji ranjivih skupina, udomitelji, skrbnici)
 • Stručnjaci i zaposlenici koji rade s pripadnicima ranjivih skupina – u sustavu socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije, civilnoga sektora i sl.
 • Organizacije civilnoga društva, vjerske zajednice
 • Javnopravna tijela u području socijalne politike, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Koje su ciljne skupine?


 • Pripadnici ranjivih skupina (djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, s teškoćama u razvoju, bez pratnje-strani državljani, djeca, mladi i obitelji u riziku, braniteljsko-stradalnička populacija iz Domovinskog rata te članovi njihovih obitelji, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, osobe s problemima ovisnosti, beskućnici, starije osobe) članovi obitelji ranjivih skupina, udomitelji, skrbnici kao i ostali za koje se u pripremi poziva utvrdi da su u nepovoljnom položaju, članovi obitelji ranjivih skupina, udomitelji, skrbnici
 • Stručnjaci i zaposlenici koji rade s pripadnicima ranjivih skupina u različitim sustavima (npr. socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, policije, civilnoga sektora i sl.)
 • Javnopravna tijela u području socijalne politike
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Vjerske zajednice
 • Organizacije civilnoga društva

 

 

ZDRAVSTVO


k) Jednak pristup kvalitetnim socijalnim uslugama i uslugama zdravstvene zaštite

Specifični cilj k): Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerene na osobu, uključujući zdravstvenu skrb; modernizacija sustavâ socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, među ostalim za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi (ESO4.11.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Specijalistička usavršavanja zdravstvenih djelatnika, specijalističko usavršavanje doktora medicine, stručno usavršavanje medicinskih sestara, specijalistička i stručna usavršavanja magistara farmacije, stručna i cjeloživotna usavršavanja zdravstvenih radnika i ostalih djelatnika u zdravstvu.

Jačanje zdravstvene pismenosti i povećanje svjesnosti o važnosti prevencije.

Podrška izradi plana i sustavu integracije zdravstva i socijalne skrbi za dugotrajnu skrb.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Zdravstvene ustanove (domovi zdravlja, zavodi za hitnu medicinu)
 • Tijela državne uprave
 • HZJZ/ŽZJZ
 • Strukovne komore (Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara)
 • Organizacije civilnoga društva

 

Koje su ciljne skupine?


 • Liječnici primarne zdravstvene zaštite
 • Zdravstveni radnici (npr. fizioterapeuti, logopedi, radni terapeuti, rehabilitatori, magistri farmacije)
 • Radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost na području promicanja zdravlja, prevencije bolesti te djelatnost zaštite mentalnoga zdravlja
 • Pripadnici ranjivih skupina kao što su djeca (bez roditeljske skrbi), starije osobe, osobe s invaliditetom, oboljeli od malignih bolesti i sl.
 • Zdravstvene ustanove
 • Tijela državne uprave
 • Javne zdravstvene ustanove i zavodi za javno zdravstvo
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH


a) Pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve

Specifični cilj a): Veći pristup zaposlenju za sve tražitelje zaposlenja, posebice mlade, osobito provedbom Garancije za mlade, za dugotrajno nezaposlene te skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada i za neaktivne osobe, kao i promicanjem samozapošljavanja i socijalne ekonomije. (ESO4.1.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade do 30 godina (zapošljavanje, pripravništvo, samozapošljavanje, obrazovne mjere).

Informiranje i aktivacija mladih na tržište rada.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za zapošljavanje mladih.

ALMA program prekogranične mobilnosti – priprema mladih za tržište rada uz mentorstvo i praksu u inozemstvu.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Organizacije civilnoga društva

 

Koje su ciljne skupine?


 • Pripadnici NEET skupina u dobi između 15 i 29 godina, uključujući dugotrajno nezaposlene mlade
 • Mladi u obrazovanju
 • Žene
 • Organizacije civilnoga društva

f) Kvalitetni i uključivi sustavi obrazovanja i osposobljavanja

Specifični cilj f): Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom. (ESO4.6.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Stipendije za ranjive skupine u visokom obrazovanju, odnosno za studente nižeg socio-ekonomskog statusa.

Poticanje razvoja stručne prakse u visokom obrazovanju kroz unaprjeđenje kvalitete prakse, te unaprjeđenje rada centara za razvoj karijere na visokim učilištima.  

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Visoka učilišta

 

Koje su ciljne skupine?


 • Ustanove u sustavu obrazovanja (ustanove u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja i dr.)
 • Studenti nižeg socio-ekonomskog statusa (stipendije)
 • Studenti, polaznici
 • Zaposlenici i suradnici ustanova u sustavu obrazovanja
 • Stručnjaci koji se bave razvojem i provedbom politike odgoja i obrazovanja
 • Ministarstvo zaduženo za obrazovanje
 • Javne pravne osobe odgovorne za razvoj i provedbu politika obrazovanja

 

 

SOCIJALNE INOVACIJE


j) Integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi

Specifični cilj j): Promicanje socioekonomske integracije marginaliziranih zajednica poput Roma (ESO4.10.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Uspostava pet funkcionalnih centara, odnosno centara za rad u lokalnim zajednicama u kojima živi većinsko romsko stanovništvo (u neposrednoj blizini ili u romskim lokalitetima) s ciljem osnaživanja stanovništva kroz savjetodavni radi i rad na jačanju vještina romskog stanovništva.

Osiguravanje pravodobne i učinkovite komunikacije potreba stanovništva lokaliteta s ključnim dionicima šire lokalne zajednice u rješavanju poteškoća.

Unaprjeđenje odnosa romskog i većinskog stanovništva u široj zajednici.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Koje su ciljne skupine?


 • Pripadnici romske nacionalne manjine
 • Lokalno stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini romskih naselja

k) Jednak pristup kvalitetnim socijalnim uslugama i uslugama zdravstvene zaštite

Specifični cilj k): Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerene na osobu, uključujući zdravstvenu skrb; modernizacija sustavâ socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, među ostalim za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi (ESO4.11.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


S ciljem podrške nastavku procesa deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije podržat će se razvoj inovativnih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kao što su odmor od skrbi namijenjen obiteljima koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj podršci, uzajamna peer podrška (podrške stručnjaka po iskustvu), integrativni pristup rješavanju problema mentalnog zdravlja.

Podrška razvoju i drugih inovativnih usluga kao što su psihosocijalno savjetovanje, obiteljski suradnik, unaprjeđenje roditeljskih kompetencija, podrška jednoroditeljskim obiteljima. Bit će podržano i jačanje kapaciteta stručnjaka za pružanje inovativnih usluga.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Pružatelji socijalnih usluga

 

Koje su ciljne skupine?


 • Pripadnici ranjivih skupina (djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, djeca, mladi i obitelji u riziku, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima, osobe s problemima ovisnosti, beskućnici, starije osobe, bivši zatvorenici) kao i ostali za koje se u pripremi poziva utvrdi da su nepovoljnom položaju, članovi obitelji ranjivih skupina
 • Pružatelji socijalnih usluga neovisno o pravnom statusu

 

 

MATERIJALNA DEPRIVACIJA


m) Materijalna deprivacija

Specifični cilj m): Suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost (ESO4.13.)

Koje je aktivnosti moguće financirati?


Podjela hrane i osnovne materijalne pomoći koja obuhvaća nabavu, prijevoz, skladištenje i podjelu pomoći, te prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjelu donirane hrane namijenjene osobnoj uporabi.

Podjela školskih obroka za djecu koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva.

Popratne mjere za svaku vrstu pomoći – informiranje o uslugama u socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i administrativnim službama, psihološka i terapijska podrška, savjetovanje vezano za prehranu, osobnu higijenu, financijsku pismenost i slično.

Senzibilizacija o važnosti socijalnog uključivanja.

Jačanje kapaciteta korisnika i partnera, osiguravanje materijala, opreme i vozila.

Tko su potencijalni prijavitelji?


 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivači u obveznom partnerstvu s javnim osnovnim školama
 • Neprofitne pravne osobe na području pružanja humanitarne pomoći/pomoći za socijalno osjetljive skupine

 

Koje su ciljne skupine?


 • Osobe koje žive u siromaštvu/u riziku od siromaštva uključujući osobe koje su teško materijalno deprivirane, uzimajući u obzir raspoložive statističke podatke (poput podataka DZS, evidencija nadležnih tijela i sl.) kao i podatke vezano uz nacionalne potpore za uzdržavanje i odgoj djece.