OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

EU fondovi 2021.-2027.


Kohezijsku politiku Europske unije za razdoblje 2021.-2027. čine sredstva:

 • Europskog fonda za regionalni razvoj
 • Kohezijskog fonda
 • Europskog socijalnog fonda plus
 • Fonda za pravednu tranziciju

Regulatorni okvir na razini EU čini zakonodavni paket Kohezijske politike 2021.-2027. u kojem je, uz pojedinačne uredbe za svaki fond, i Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta u Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Uredbu se skraćeno naziva i Uredbom o utvrđivanju zajedničkih odredbi (Common Provisions Regulation – CPR). U njoj su utvrđeni glavni ciljevi ulaganja Europske unije do 2027. godine, kao i temeljni okvir za izradu programskih dokumenata, provedbu, evaluacije, upravljanje i kontrolu.

CPR-om je definirano pet ciljeva politike koji odražavaju glavne prioritete Europske unije:

 1. konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a
 2. zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnost
 3. povezanija Europa jačanjem mobilnosti
 4. uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava
 5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa

U okviru svakog cilja politike utvrđeni su i Uvjeti koji omogućuju provedbu (enabeling conditions – ENC). Postoje dvije vrste, horizontalni i tematski, a status ispunjenosti prati se tijekom cijelog programskog razdoblja. Detaljnije u Poglavlju Uvjeti koji omogućuju provedbu – ENC. 

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) je namijenjen pomoći pri otklanjanju gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih neuravnoteženosti u Europskoj uniji kroz ulaganja u infrastrukturu; istraživanje i inovacije, produktivna ulaganja u mala i srednja poduzeća i ulaganja usmjerena na očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, opremu, umrežavanje, suradnju i razmjenu iskustava.

U razdoblju 2021.-2027. Fond će omogućiti ulaganja kako bi sve europske regije bile:

 • konkurentnije i pametnije jačanjem inovacija,  potpora malim i srednjim poduzećima (MSP),  razvojem industrijske tranzicije i jačanjem digitalne povezanosti
 • zelenije, niskougljične i otpornije jačanjem energetske učinkovitosti, kružnog gospodarstva, očuvanja prirode i zelene infrastrukture
 • povezanije jačanjem mobilnosti razvojem intermodalne mreže TEN-T, te nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti otporne na klimatske promjene
 • uključivije jačanjem potpore u području djelotvornog i uključivog zapošljavanja, obrazovanja, vještina, socijalne uključenosti i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi, kao i u jačanju uloge kulture i održivog turizma
 • bliži građanima, poticanjem integriranog društvenog, gospodarskog, urbanog i lokalnog razvoja

Kohezijski fond (KF) je namijenjen općem cilju jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije financiranjem projekata u područjima okoliša i transeuropskih mreža u području prometne infrastrukture (TEN-T).

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski fond (KF) regulirani su Uredbom (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu.

Fond za pravednu tranziciju (FPT)  jedan je od elemenata mehanizma za pravednu tranziciju za prelazak na klimatsku neutralnost. Sredstva se dodjeljuju državama članicama u kojima se nalaze područja za koja se očekuje da će biti najteže pogođena zelenom tranzicijom. Fondom se podupiru gospodarska diversifikacija i prenamjena predmetnih područja ulaganjem u MSP-ove, istraživanje i inovacije, obnovu okoliša i čistu energiju, transformaciju postojećih postrojenja s visokim emisijama ugljika.

Fond za pravednu tranziciju (FPT) je reguliran Uredbom (EU) 2021/1056 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju.

Europski socijalni fond plus (ESF+) glavni je instrument Europske unije za ulaganje u ljude i sustave u politikama zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti čime se podupire ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju. Ulaganjima iz ESF+ doprinosi se provedbi Europskog stupa socijalnih prava.

ESF+ je također jedan od temelja socioekonomskog oporavka Europske unije od pandemije koronavirusa tijekom koje se smanjilo sudjelovanje na tržištu rada, a obrazovni i zdravstveni sustavi suočili s brojnim izazovima, te se povećala nejednakost. ESF+ će biti jedan od ključnih instrumenata koji će državama članicama pomoći u rješavanju tih problema.

Europski socijalni fond plus (ESF+) je reguliran Uredbom (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.